Contributie info 2020 – membership fees 2020


For English, please read futher and see  at the bottom 
 
Zoals tijdens de Algemene Leden Vergadering van 11 september al aan bod is gekomen, zal de contributie vanaf de verhuizing per kalenderjaar (dus vanaf 1 januari) worden berekend. In verband met de gloednieuwe zaal die wij straks hebben alsmede de hogere afdracht naar de NTTB, is de jaarlijkse contributie iets naar boven bijgesteld. Uiteraard is hierbij ook gekeken naar de contributiehoogte bij andere clubs in Amsterdam. 
 
Per 1 januari 2020 is de contributie als volgt. 
* Competitie spelende senioren €175 per kalenderjaar 
* Niet-competitie spelende senioren €125 per kalenderjaar 
* Competitie spelende jeugd €150 per kalenderjaar 
* Niet-competitie spelende jeugd €125 per kalenderjaar 

Belangrijk is te weten dat de jaarlijkse contributie ook per 6 maanden worden voldaan. Dus dan betaal je in twee termijnen. 
Achter de schermen is het Bestuur samen met een aantal leden van de Projectgroep bezig om op verschillende vlakken meer structuur aan te brengen. Dit houdt onder andere in dat we momenteel onderzoeken hoe we de contributiebetalingen via een automatische incasso zouden kunnen lopen. Dit wordt in de loop van 2020 bekend. Via zo’n automatische incasso maakt het alles voor iedereen makkelijker en overzichtelijker.  
 
As outlined in the All Members Meeting dated September 11th,
as of next year, the membership fee for the club will be 
calculated per calendar year. Also, as we will 
be moving to a brand new clubhouse as well as the higher NTTB (Dutch Table Tennis Federation) allowance, 
the annual fees will be slightly increased. Obviously keeping in mind what other Amsterdam clubs charge for their membershops. 
 
As per January 1st, 2020, the annual fees are as follows; 
* Competition playing members €175 per calendar year 
* Non-competition playing members €125 per calendar year 
* Competition playing youth €150 per calendar year 
* Non-competition playing youth €125 per calendar year 
 
Important to know is that the annual fees can also 
be paid per 6 months. Meaning you pay in two installments. 
Behind the scenes, the board is working hard, 
together with some members of the Projectgroup, 
to create more stucture within the club. 
This means we are currently investigating how we can 
arrange the membership payments more efficient. We will inform you about this later next year.