Nieuwsbrief OCT 2019 Statue

STATUTENWIJZIGING VERENIGING EN STICHTING
Zoals iedereen wel weet, moeten instellingen zonder winstoogmerk beschikken over statuten. Hierin
staat onder meer omschreven wat de precieze doel is en wat er moet gebeuren wanneer zo’n
instelling ophoudt te bestaan.

Iedere keer wanneer je als club een belangrijke financiële verplichting
aangaat (bijvoorbeeld een hypotheek of het openen van een rekening) kan er om statuten worden
gevraagd. Om die reden beschikken zowel de Stichting als de Vereniging Amsterdam ’78 over eigen
statuten.

Onze verhuizing naar de Baarsjesweg heeft er toe geleid dat de besturen van de vereniging en de
stichting eens kritisch zijn gaan kijken naar de formuleringen. Die blijken op een aantal punten
verouderd. En dat is ook wel logisch als je ziet dat de teksten in respectievelijk 1985 en 1990 zijn
opgesteld.

Beide besturen hebben op een paar belangrijke punten geactualiseerde teksten gemaakt, waarbij
zowel de rol van stichting (als verhuurder) als van de vereniging (huurder) gescheiden is. De
belangrijkste wijzigingen vind je hieronder. Formeel moeten de leden hiermee akkoord gaan. Ons
plan is om jullie de wijzigingen in één van de volgende ledenvergaderingen voor te leggen. De stap
die daarna volgt is aanpassing door een notaris.


Hieronder de belangrijkste wijzigingsvoorstellen:
Doel Stichting oud (1985)
Vormen/beheren fondsen t.b.v. ttv Amsterdam ’78

Doel Stichting nieuw (2019)
– Exploiteren, beheren en verhuren sportaccommodatie, geschikt voor beoefening tafeltennissport
– Accommodatie primair beschikbaar voor ttv Amsterdam ’78
– Bij ontbinding ttv Amsterdam ’78: verhuur aan nieuw op te richten ttv/bestaande ttv in Amsterdam
– Bij ontbinding stichting: batig saldo naar vereniging Amsterdam ’78. Indien ook vereniging is
ontbonden: oprichting fonds ter bevordering tafeltennissport in het algemeen
Doel Vereniging oud (1990)
– Gelegenheid tot beoefening en training tafeltennissport
– Instandhouding  van de accommodatie
Doel Vereniging nieuw (2019)
– Bevorderen beoefening tafeltennissport door faciliteren competitie, toernooien, trainingen etc

Samenstelling bestuur Stichting
– 3 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester
– benoeming voor 3 jaar (herkiesbaar voor 2e periode)
– bestuursleden benoemd door Algemene Ledenvergadering
Samenstelling bestuur vereniging
– 5 leden (voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdsecretaris, algemeen lid)
– benoeming voor 3 jaar (herkiesbaar voor 2e periode)
– bestuursleden benoemd door Algemene Ledenvergadering

Financiële middelen vereniging

  • Contributies, barinkomsten, donaties, subsidies, erfstellingen/legaten, sponsoropbrengsten,
  • evenementen, inzamelingsacties/promotionele activiteiten

Financiële middelen stichting

  • Huuropbrengsten tafeltennisvereniging en (eventuele) derde partijen. Schenkingen, erfstellingen,
  • legaten, subsidies en andere baten

Financiële verantwoording en begroting van zowel Stichting als Vereniging

  • Jaarlijks op ALV
  • Boekjaar van 1 januari t/m 31 december