Nieuwsbrief Okt2019 Verslag

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING WOE. 11 SEPT 2019
Vorige maand vond in de Schoolstraat de Algemene Ledenvergadering plaats. Zo’n 30 leden waren
aanwezig en zagen Gijs Velema, voorzitter, de vergadering openen. Vanwege de hoge opkomst in
Internationale leden, werd besloten de vergadering in het Engels te houden.
Nadat de agenda was vastgesteld (er waren geen verzoeken ingediend), vertelde Gijs aan de hand
van een organogram, een toelichting over de organisatiestructuur van de vereniging en de stichting
én de daarbij behorende personen/bestuursleden.

Omdat op de herkiesbare posities van penningmeester, secretaris en wedstrijdsecretaris geen
aanmeldingen waren, werden de zittende bestuursleden opnieuw benoemd voor 3 jaar.
Vervolgens gaf Gijs een toelichting omtrent de doelstelling en invulling van de verschillende
commissies. Aan de leden wordt – nogmaals – gevraagd om te kijken bij welke commissie(s) ze een
bijdrage kunnen leveren. Benadrukt wordt dat de toekomst van de vereniging afhangt van de inzet
en betrokkenheid van alle leden.

Het derde agendapunt, over de statutenwijzigingen, werd besloten dit in de Oktober Nieuwsbrief
verder toe te lichten. Zie daarvoor het kopje Statutenwijziging vereniging en stichting
Vervolgens nam Robert van de Belt de presentatie over en gaf een update vanuit de projectgroep
over de verbouwing van Baarsjesweg265. Hier ging het om het te besteden budget aan de
verschillende onderdelen en de begroting van de Stichting.
Op basis van cijfers – begroting van de Stichting – wordt een jaarlijkse tekort ingeschat van ongeveer
€ 9.500,00.

Vervolgens liet Robert foto’s zien van de voortgang van de verbouwing. Verwacht wordt dat de
verbouwing eind van het jaar afgerond zal zijn en dat wij begin januari 2020 onze nieuwe
clubgebouw in gebruik kunnen nemen. De afspraak de nieuwe eigenaar is dat wij op 24 december
2019 de Schoolstraat moeten verlaten.

Toen was het woord aan Danny Baars, Penningmeester van het verenigingsbestuur, om toelichting te
geven op de begroting van de vereniging. Aan de hand van het beschikbaar gestelde overzicht, gaf
Danny een toelichting over de jaarcijfers van de vereniging. Voorts geeft Danny, namens het bestuur
van de vereniging, een overzicht van voorstellen waarmee extra inkomsten gegenereerd kan worden
om de tekort op de begroting te kunnen opvangen.
De leden worden opgeroepen om acties/activiteiten/ideeën te bedenken/ontplooien om de
inkomsten van de vereniging te doen vergroten.

In het laatste gedeelte van deze ALV kwam architect Rick Bruggink (Bureau Winhov) aan het woord.
Rick liet adhv tekeningen zien hoe de verschillende ruimten uiteindelijk uit gaan zien. Als aanvulling
hierop gaf Gijs aan dat, gelet op de omvang, de hal multifunctioneel ingericht kan worden, om zo
meer inkomsten te kunnen genereren. Gedacht kan worden aan tafelhuur in combinatie met
vergaderruimte of kleinschalige feestjes. In ieder geval wordt aan de leden gevraagd om na te
denken en binnen hun teams te bespreken, hoe de hal het efficiënts kan worden gebruikt, zodat uit
de inkomsten daarvan het gat van tekort kan worden gedicht.

Na het beantwoorden van enkele vragen werd de vergadering gesloten door Gijs.